Truy?n hình internet s? là xu h??ng t??ng lai

Mobinode thi?t k? wesbite cung c?p d?ch v? truy?n hình internet

 

T?ng quan các d?ch v? truy?n hình hi?n nay

Truy?n hình analog

Truy?n hình analog
Truy?n hình analog

Truy?n hình analog ???c s? d?ng ? Vi?t Nam t? r?t lau kho?ng 20 n?m v? tr??c, ?ay là n?n móng c?a ngành truy?n hình hi?n ??i ngày nay. Truy?n hình analog mà ng??i dan th??ng hay g?i là truy?n hình angten, s? d? có tên g?i này b?i tính ??c tr?ng trong c? ch? ho?t ??ng, c? th? ?ài truy?n hình phát sóng, các tivi s? d?ng angten thu sóng này ?? có ???c hình ?nh và am thanh t??ng t? tín hi?u g?c c?a ?ài truy?n hình. C?ng ngh? này ?? giúp ??i b? ph?n ng??i dan Vi?t Nam ???c xem truy?n hình trong m?t th?i gian dài, c?ng nh? g?n bó v?i tu?i th? c?a bi?t bao nhiêu ng??i. Tuy nhiên, truy?n hình analo c?ng có nhi?u h?n ch? v? ch?t l??ng hình ?nh hay b? nhi?u, s? l??ng kênh h?n ch?, nh?ng n?i b? c?n kh?ng th? b?t ???c sóng…?i?u ?ó khi?n cho các nhà làm truy?n hình ph?i thay ??i ?? theo k?p s? phát tri?n c?a th?i ??i c?ng ngh? th?ng tin hi?n nay.

Truy?n hình s?

C? ch? ho?t ??ng c?a truy?n hình s? có th? hi?u ??n gi?n là tín hi?u t? ?ài truy?n hình s? ???c m? hóa tr??c khi truy?n di, các tivi mu?n b?t sóng truy?n hình thì k?t n?i v?i thi?t b? h? tr? gi?i m? tín hi?u trên. Truy?n hình s? có ?u ?i?m là mang ??n ch?t l??ng am thanh, hình ?nh t?t h?n truy?n hình analog, ?? ph? sóng r?ng kh?p, h?u h?t các thi?t b? ??u có th? b?t sóng t?t, ngoài ra kênh truy?n hình c?ng ?a d?ng h?n so v?i truy?n hình truy?n th?ng. Truy?n hình s? hay còn g?i là truy?n hình k? thu?t s? có 3 lo?i: truy?n hình s? m?t ??t (vi?t t?t là DVD-T2), truy?n hình s? h?u tuy?n (DVD-C2), và truy?n hình s? v? tinh (DVB-S2).

Truy?n hình s? m?t ??t

C? ch? ho?t ??ng c?a truy?n hình s? m?t ??t ?ó là nhà ?ài s? hóa tín hi?u sau ?ó truy?n ?i, ng??i dùng mu?n b?t ???c tín hi?u thì dùng angten k?t h?p b? gi?i m? ?? thu nh?n tín hi?u, sau ?ó có th? xem ???c truy?n hình. ??i v?i nh?ng gia ?ình s? d?ng angten truy?n th?ng và tivi ??i c?, n?u mu?n xem ???c truy?n hình thì ph?i mua thêm d?u thu k? thu?t s? DVB – T2.?

Truy?n hình s? h?u tuy?n

?ay là d?ch v? truy?n hình cáp, ng??i s? d?ng ph?i tr? ti?n ?? ??n v? cung c?p d?ch v? kéo cáp v? nhà, gi?ng nh? kéo cáp ?i?n tho?i bàn ngày x?a. Cáp tín hi?u s? k?t n?i qua ??u thu (DVB-C2) tr??c khi k?t n?i t?i tivi. D?ch v? này ???c khá nhi?u gia ?ình ch?n l?a s? d?ng, b?n có th? chia ??u cáp ra nhi?u tivi s? d?ng, nh?ng ch?t h??ng hình ?nh s? gi?m xu?ng, còn s? d?ng cho m?t tivi thì cho ch?t l??ng s?c nét.?

Truy?n hình s? v? tinh

Truy?n hình s? v? tinh
Truy?n hình s? v? tinh

C? ch? ho?t ??ng c?a truy?n hình s? v? tinh là tín hi?u ???c phát lên v? tinh sau ?ó t? v? tinh tín hi?u ???c phát tr? v? m?t ??t, ?? nh?n tín hi?u ng??i dùng ph?i l?p ?ngten parabol ?? thu gi? tín hi?u r?i chuy?n qua ??u gi?i m? ?? chuy?n hóa thành hình ?nh và am thanh. ??u thu chu?n hi?n nay là DVB-S2, cho hình ?nh s?c nét, am thanh s?ng ??ng chan th?t, vùng phù sóng r?ng, d? dàng l?p ??t và kh?ng ph? thu?c nhi?u vào ??a hình. Hi?n t?i thì có m?t s? ??n v? cung c?p d?ch v? này là truy?n hình An Viên, K+, HTV, VTC. Có m?t ?i?u c?n l?u y là ?? s? d?ng d?ch v? truy?n hình này ng??i dùng ph?i mua thi?t b? và gói c??c s? d?ng hàng tháng c?a các nhà ?ài.

Truy?n hình internet

Truy?n hình internet ?ang là xu h??ng m?i hi?n nay, c? ch? ho?t ??ng c?a nó là s? d?ng ???ng truy?n internet ?? truy?n t?i các ch??ng trình truy?n hình lên tivi. Gi?ng nh? truy?n hình s? v? tinh, ?? ???c s? d?ng d?ch v? truy?n hình internet, ng??i dùng ph?i ??ng ky v?i các ??n v? cung c?p d?ch v? nh? MyTV, NetTV, OneTV, VTVnet… h? s? ??a m?t h?p gi?i m? tín hi?u, kéo ???ng truy?n internet và k?t n?i v?i h?p gi?i m?i r?i t? ?ó k?t n?i t?i tivi. Có nhi?u l?a ch?n gói c??c cho ng??i dùng internet, nhìn chung khi s? d?ng d?ch v? truy?n hình internet khách hàng s? ???c xem r?t nhi?u kênh truy?n hình, có nhi?u ch?n l?a h?n, kho phim, video ca nh?c, gi?i trí ??c s?c.

?u ?i?m v??t tr?i c?a truy?n hình internet

Truy?n hình internet s? là xu h??ng t??ng lai

Truy?n hình internet s? là xu h??ng t??ng lai
Truy?n hình internet s? là xu h??ng t??ng lai

Truy?n hình internet (g?i t?t IPTV) ???c ?ánh giá s? là d?ch v? truy?n hình s? m?t trong t??ng lai, nhi?u nhà cung c?p d?ch v? truy?n hình ?? th?y s? thay ??i này và ?? có nh?ng chi?n l??c phát tri?n d?ch v? truy?n hình internet. Gi? ?ay ng??i dùng truy?n hình tr? ti?n ?? có nh?ng ?òi h?i cao h?n, h? kh?ng còn thu ??ng ch? ?ài truy?n hình cho gì thì xem n?y, h? mu?n ???c xem ?úng nhu c?u, ?úng s? thích. ?Hi?n t?i s? l??t ??ng ky thuê bao internet ?? t?ng tr??ng r?t nhanh, d? báo trong th?i gian t?i d?ch truy?n hình internet s? chi?m 60% ngu?n thu trên m?i tr??ng internet. ?

Truy?n hình internet ho?t ??ng nh? th? nào

Theo th?ng kê m?i nh?t ?? có g?n 10 tri?u thuê bao internet c? ??nh ???c ??ng ky t?i Vi?t Nam, d?a trên n?n t?ng ?ó, d?ch v? truy?n hình internet c?ng ?? có b??c chuy?n mình g?p rút ?áp ?ng nhu c?u ?a d?ng c?a khách hàng. C? ch? ho?t ??ng c?a truy?n hình internet (IPTV) hi?u m?t cách ??n gi?n là ??n v? cung c?p d?ch v? truy?n hình s? m? hóa hình ?nh video t?o thành lu?ng tín hi?u s?, th?ng qua m?t h? th?ng ph?n m?m, IPTV s? phát tín hi?u và m?ng cáp (???c kéo tr?c ti?p vào nhà ng??i s? d?ng), t?i ?ay h?p tín hi?u s? ti?p nh?n, gi?i m?, khu?ch ??i tín hi?u r?i phát lên tivi theo yêu c?u s? d?ng c?a ng??i dùng.

?u ?i?m c?a truy?n hình internet

Ki?m soát n?i dung c?n xem

Ki?m soát n?i dung c?n xem
Ki?m soát n?i dung c?n xem

M?t trong nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i c?a truy?n hình internet ?ó chính là kh? n?ng ki?m soát n?i dung c?n xem, nh?m tránh ?? tr? em xem ph?i nh?ng n?i dung b?o l?c, kích d?c, kh?ng lành m?nh, b?n có th? thi?t l?p th?ng s? cài ??t ?? b?o v? tr? con, ch? gi?i h?n nh?ng gì chúng nên ???c xem.?

Xay d?ng nhóm kênh theo s? thích

M?t ng??i kh?ng bao gi? có kh? n?ng xem quá nhi?u kênh truy?n hình, ng??i ta ch? th??ng hay ch?n m?t vài kênh yêu thích, nh?ng ??i v?i d?ch v? truy?n hình truy?n th?ng, b?n kh?ng th? gom l?i nhóm truy?n hình yêu thích c?a mình ???c. B?n ch? có th? b?t tivi lên và c? nh?n remote ?? tìm ki?m ?ài truy?n hình mà mình c?n xem th?i. Trong khi ?ó, khi s? d?ng d?ch v? truy?n hình internet b?n có th? vào cài ??t l?a ch?n kênh mình yêu thích v? cùng m?t nhóm, khi c?n xem ch? c?n b?t lên là ??, kh?ng c?n ph?i t?n quá nhi?u th?i gian.

Truy?n hình xem l?i giúp ng??i dùng ch? ??ng th?i gian

N?u b?n kh?ng có th?i gian ?? xem tr?c ti?p kênh truy?n hình c?a mình, b?n có th? ch?n xem l?i. Thi?t b? s? giúp b?n l?u l?i b? phim, video bóng ?á, ca nh?c,… Khi nào b?n v? nhà, có th?i gian r?nh là b?t lên xem l?i bu?i phát sóng ?? qua. Hi?n t?i ?? các d?ch v? truy?n hình internet h? tr? tính n?ng xem l?i trong vòng 72 gi? ??ng h?.

Kho phim kh?ng l?, truy c?p 24/24

N?u b?n ngán ng?m v?i các b? phim chi?u trên các ?ài truy?n hình thì có th? ch?n xem kho phim IPTV, trên h? th?ng l?u tr? hàng ngàn b? phim ?? các th? lo?i t? th?n tho?i, tình c?m, chi?n tranh, phiêu l?u, vi?n t??ng, hài,…B?n có th? ch?n l?a xem tùy thích, b?t k? lúc nào th?m chí có th? xem hàng gi? mà kh?ng lo b? qu?ng cáo làm phi?n.

Xem nhi?u kênh gi?i trí khác nhau

Ngoài xem phim, xem truy?n hình b?n có th? ch?n xem ca nh?c, xem các ch??ng trình game show ???c ??n v? cung c?p d?ch v? truy?n hình mua b?n quy?n. N?u kh?ng thích xem các ch??ng trình trên thì b?n có th? chuy?n qua xem các ch??ng trình th? thao c?ng kh?ng kém ph?n h?p d?n.

??ng ky d?ch v? truy?n hình internet ? ?au?

Hi?n nay b?n có th? ??ng ky d?ch v? truy?n hình internet b?ng nhi?u cách. N?u nhà b?n g?n các c?a hàng c?a các ??n v? cung c?p d?ch v? truy?n hình, thì h?y mang theo gi?y ch?ng minh nhan dan ??n các c?a hàng ??y ??ng ky. Còn kh?ng thì có thì tìm ki?m các c?ng tác viên trên facebook, h? s? t? v?n giúp b?n l?p ??t truy?n hình internt, nh?ng h?y c?n th?n ki?m tra k? c?ng tác viên trên m?ng x? h?i, tránh tr??ng h?p l?a ??o. T?t nh?t b?n nên truy c?p các trang web cung c?p d?ch v? truy?n hình. Ki?m tra xem trang web ???c thi?t k? chuyên nghi?p kh?ng, n?i dung th?ng tin có ?àng hoàng kh?ng, th?ng tin liên h? ??y ?? kh?ng? n?u ?n thì b?n có th? nh? h? ??n t? v?n r?i ??ng ky cho mình. Ph?n l?n các ??n v? cung c?p d?ch v? truy?n hình ??u có trang web c?a riêng mình, nên mu?n ch?c ?n b?n nên ??ng ky t? nh?ng trang web.

Mobinode làm wesbite cung c?p d?ch v? truy?n hình internet

wesbite cung c?p d?ch v? truy?n hình internet
wesbite cung c?p d?ch v? truy?n hình internet

C?ng ?o?n lên y t??ng giao di?n trang web Mobinode

江西时时彩官网是多少 có nhi?u n?m kinh nghi?m trong vi?c cung c?p các d?ch v? trên internet, sau m?t th?i gian dài chuyên t? v?n v? các s?n ph?m, d?ch v? truy?n hình, Mobinode quy?t ??nh thi?t k? trang web ph?c v? nhu c?u ??ng ky d?ch v? truy?n hình internet c?a b?n ??c. Nh?m mang ??n cho khách hàng nh?ng d?ch v? ch?t l??ng và s? tin t??ng,?Mobinode ?? thuê c?ng ty thi?t k? website chuyên nghi?p ?? làm trang web ??ng ky d?ch v? truy?n hình. Giao di?n trang web ???c l?a ch?n k? l??ng, ??p m?t và ch?nh s?a phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng c?a ng??i Vi?t.

Danh m?c d?ch v? ???c b? c?c r? ràng, d? nhìn

Ngoài cung c?p d?ch v? internet truy?n hình, chúng t?i còn mang ??n cho b?n s? l?a ch?n v? d?ch v? internet, các danh m?c s?n ph?m ???c thi?t k? g?n gàng, h?p ly. ??n v? thi?t k? website?Mona Media s?p x?p b? c?c th?t khoa h?c, b?n có th? d? dàng truy c?p vào giao di?n trang web và l?a ch?n ?úng nhu c?u s?n ph?m, d?ch v? c?a mình.?

Thi?t k? website chu?n UX

UX là ch? vi?t t?t c?a t? User Experiene hi?u m?t cách ??n gi?n thì UX chính cách c?m nh?n c?a m?t ng??i khi giao ti?p v?i h? th?ng, h? th?ng này có th? là trang web, ph?n m?m, ?ng d?ng… ?? thi?t k? website chu?n UX, ??i ng? thi?t k? c?a chúng t?i ?? lên k? ho?ch kh?o sát nh?ng c?m nh?n mong mu?n c?a ng??i dùng trang web?Mobinode tr??c khi ??a ra b?n thi?t k? website hoàn ch?nh. M?c tiêu cu?i cùng c?a chúng t?i là t?ng tr?i nghi?m ng??i dùng t?i trang web?Mobinode. T? vi?c ch?n l?a danh m?c, xem th?ng tin, ??t hàng d?ch v?, s?n ph?m…

Website thi?t k? b?i ng?n ng? l?p trình PHP giúp t?ng c??ng b?o m?t cho ng??i dùng

Ng?n ng? l?p trình PHP ???c ch?a ch?n ?? thi?t k? website Mobinode. ?ay là ng?n ng? l?p trình ph? bi?n nh?t th? gi?i, g?n nh? m?i máy ch? ??u h? tr? nó, khi s? d?ng ng?n ng? l?p trình PHP giúp website có t?c ?? truy xu?t nhanh ??ng th?i t?ng c??ng b?o m?t cho ng??i dùng khi truy c?p trang web. Trong kho?ng 5 n?m g?n ?ay, m?ng x? h?i ?? tr? nên ph? bi?n trong c?ng ??ng, ph?n l?n ??u s? d?ng ng?n ng? l?p trình PHP.

Thanh toán d?ch v? online

Khi ??ng ky d?ch v? internet truy?n hình t?i Mobinode, b?n có th? ch?n thanh toán online cho ti?n d?ng. HI?n chúng t?i ?? h? tr? thanh toán qua Payoneer, Paypal, internet banking. N?u b?n có tài kho?n thì có th? ch?n tài kho?n ?ó ?? thanh toán, ho?c ??ng ky trên website và ch?n thanh toán t?i nhà, s? có nhan viên ??n t?n n?i thanh toán theo yêu c?u c?a b?n.

Website thi?t k? chu?n seo

Nh?m giúp khách hàng d? dàng tìm th?y bài vi?t v? dich v? c?a chúng t?i trên google, chúng t?i ?? th?c hi?n t?i ?u seo website. V?i s? giúp ?? c?a d?ch v? seo mona media, gi? ?ay b?n có th? tìm ki?m các th?ng tin h??ng d?n s? d?ng internet truy?n hình, h??ng d?n ??ng ky internet truy?n hình Mobinode ngay trên google.

 

Tra c?u th?ng tin trên trang gi?i thi?u d?ch v? truy?n hình c?a TQ nh? th? nào?

CCTV là ?ài truy?n hình trung ??ng n?i ti?ng nh?t c?a Trung Qu?c, ?ài có r?t nhi?u ch??ng trình ??c ?áo và m?i l? thu hút ???c s? quan tam ??ng ??o c?a khán gi?. C?ng chính vì ly do ?ó, nhu c?u tra c?u th?ng tin trên 江西时时彩官网是多少là r?t l?n, th? nên website ?? h? tr? nhi?u ng?n ng? khác nhau, m?c dù v?y vi?c kh?ng có ti?ng Vi?t là m?t tr? ng?i kh?ng nh? ??i v?i nhi?u ng??i ?ang sinh s?ng t?i Vi?t Nam.

Kênh th?ng tin t?ng h?p h?p d?n

Phát sóng l?n ??u tiên vào ngày 2 tháng 9 n?m 1958, tr?i qua h?n n?a th? k? thành l?p và phát tri?n, ??n nay ?ài truy?n hình Trung ??ng Trung Qu?c (CCTV) ?? có nh?ng b??c phát tri?n nh?y v?t, tr? thành m?t trong nh?ng kênh th?ng tin ?a d?ng và phong phú b?c nh?t t?i qu?c gia t? dan này. Theo th?ng kê, CCTV có ??n h?n 50 kênh phát sóng khác nhau, v?i s? l??ng ng??i xem có th? lên ??n c? t? ng??i.

Trong nh?ng n?m 2000, khi b??c vào k? nguyên c?ng ngh? s?, internet và website ?? nhanh chóng tr? thành m?t trào l?u th?nh hành nh?t trên th? gi?i. Ai c?ng mu?n s? h?u cho riêng mình m?t trang web, các ?ài truy?n hình trên kh?p th? gi?i c?ng kh?ng n?m ngoài xu th? ?y, vì v?y mà gi? ?ay chúng ta kh?ng ch? có th? xem các n?i dung c?a ?ài này qua truy?n hình, mà còn có th? th?ng qua website chính th?c c?a ?ài.

??c thêm: Mobinode thi?t k? wesbite cung c?p d?ch v? truy?n hình internet

Trang gi?i thi?u d?ch v? truy?n hình c?a TQ có tên mi?n là cctv.com, ngay khi truy c?p vào trang web b?n có th? nhìn th?y các tùy ch?n v? ng?n ng?, trong ?ó có khá nhi?u th? ti?ng ?ang ???c h? tr?. R?t ti?c, ti?ng Vi?t kh?ng có trong danh sách này, và ti?ng Anh v?n là s? l?a ch?n ph? bi?n nh?t. ?i?u này c?ng có ngh?a, n?u mu?n tìm hi?u các th?ng tin có trên website này, b?n ph?i có v?n ti?ng Anh nh?t ??nh.

N?u th?c s? yêu thích các kênh phát sóng và d?ch v? c?a ?ài truy?n hình này mà kh?ng t? tin vào v?n ngo?i ng? c?a mình, b?n hoàn toàn có th? ??n v?i trung tam luy?n thi IELTS ?ình L?c ?? ???c b? tr? thêm ki?n th?c. V?i các khóa h?c ???c t? ch?c liên t?c cùng quy trình ki?m tra ??u vào chuyên nghi?p, các h?c viên s? ???c b? trí l?p h?c phù h?p v?i trình ?? hi?n t?i c?a mình.

Nh? ?ó, ch? sau m?t th?i gian ng?n theo h?c t?i IELTSDinhLuc.vn, ng??i h?c có th? nhanh chóng b? sung nh?ng ki?n th?c còn thi?u, ??ng th?i các k? n?ng nh? nghe nói, ??c hi?u b?ng ti?ng Anh s? tr? nên thu?n th?c h?n r?t nhi?u.

V?i nh?ng ng??i ?i làm, c?ng vi?c b?n r?n s? kh?ng cho phép b?n có th? ??n l?p vào gi? hành chính, tuy nhiên c?ng kh?ng c?n ph?i lo l?ng b?i t?i trung tam, các h?c viên hoàn toàn có th? l?a ch?n các l?p h?c vào bu?i t?i ho?c th? b?y, ch? nh?t, ?i?u này s? giúp ng??i h?c ch? ??ng hoàn toàn v? th?i gian c?a mình.

Website c?a CCTV có gì hay?

Trang gi?i thi?u d?ch v? truy?n hình c?a TQ ???c ?ánh giá là có n?i dung khá phong phú, ??c gi? khi ghé th?m website có th? tìm ??c nh?ng tin t?c m?i nh?t ???c ??t ? ngay trên trang ch?. ? ngay bên d??i, b?n có th? tìm th?y hàng lo?t chuyên m?c khác nhau nh? V?n hóa Trung Qu?c, Du l?ch, Ky s? ?nh…

?ay ??u là nh?ng bài vi?t h?p d?n và ???c ki?m duy?t k? l??ng tr??c khi ??ng t?i, nó cho th?y cái nhìn ?a d?ng v? m?t Trung Hoa Dan Qu?c ??y n?i l?c, m?t qu?c gia s? h?u n?n v?n hóa có l?ch s? lên ??n hàng nghìn n?m v? cùng ??c ?áo, thú v?, cùng v?i ?ó là nh?ng nét tính cách r?t ??c tr?ng v? con ng??i Trung Qu?c.

? chan trang, ??c gi? có th? tìm th?y hàng lo?t d?ch v? c?ng nh? kênh truy?n hình mà CCTV ?ang cung c?p cho khán gi?, có khá nhi?u kênh th?ng tin thú v? mà b?n có th? quan tam Africa Life, China 24… Ch? c?n click chu?t vào ?ó thì b?n s? ???c d?n sang m?t trang th?ng tin m?i v?i r?t nhi?u ?i?u thú v? ?ang ch? b?n khám phá, nh?ng tr??c tiên thì ??ng quên c? g?ng trau d?i thêm k? n?ng ngo?i ng? c?a mình n?a nhé!

H?c ti?ng Anh tr? nên th?t ??n gi?n

Trung tam luy?n thi IELTS ?ình L?c m? khóa h?c mi?n phí trên Tivi

Ch?c h?n các b?n c?ng ?? t?ng nghe t?i các ch??ng trình hay khóa h?c ti?ng Anh trên Tivi. Vi?c h?c ti?ng Anh tr?c ti?p trên Tivi mang l?i cho b?n r?t nhi?u l?i ích kh?ng ch? ti?t ki?m chi phí mà còn giúp t?ng kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh. Bên c?nh ?ó, ph??ng pháp h?c này còn r?t phù h?p v?i nh?ng b?n kh?ng có th?i gian h?c vì b?n r?n v?i c?ng vi?c. Hi?u ???c ?i?u ?ó, trung tam luy?n thi IELTS ?ình L?c m? khóa h?c mi?n phí trên tivi nh?m mang l?i cho b?n có thêm s? l?c ch?n cho ph??ng pháp h?c ti?ng Anh c?a mình.

H?c ti?ng Anh qua tv mi?n phí cùng ?inh L?c Ielts

L?i ích c?a ph??ng pháp h?c ti?ng Anh trên Tivi

T?ng c??ng k? n?ng ?àm tho?i ti?ng Anh

B?n kh?ng nh?ng có th? h?c ???c cách nói chuy?n, gi?ng bài c?a các giáo viên tr?c ti?p gi?ng d?y trên Tivi mà còn có th? ?ng d?ng vào th?c ti?n khi trò chuy?n v?i b?n bè.

H?c thêm các ng? ?i?u ti?ng Anh khác nhau

B?ng cách tham gia các khóa h?c ti?ng Anh tr?c ti?p trên Tivi này, b?n s? ???c làm quen v?i nhi?u giáo viên t? các n??c khác nhau. T? ?ó, giúp b?n h?c h?i thêm ???c nhi?u ng? ?i?u khác nhau. Vì gi?a gi?ng ??c c?a ng??i M? hoàn toàn khác v?i gi?ng ng??i Anh.

T?ng h?ng thú h?c ti?ng Anh h?n

Khi tham gia các khóa h?c tr?c ti?p trên Tivi các b?n s? có thêm h?ng thú h?c t?p. Vì các giáo viên s? l?ng ghép bài gi?ng vào nh?ng ?o?n phim ho?t hình hay nh?ng ?o?n h?i tho?i gi?ng v?i cu?c s?ng hàng ngày, c?ng nh? tích h?p ?a ph??ng ti?n – Eleaning giúp b?n h?c ti?ng Anh kh?ng ch? qua bài gi?ng c?a giáo viên mà còn qua ph?n m?m, phim, bài hát,…. T? ?ó, kh?ng ch? giúp b?n thêm hi?u bi?t mà còn d? dàng ?ng d?ng vào cu?c s?ng th?c ti?n.

T?ng h?ng thú h?c ti?ng Anh v?i hình ?nh sinh ??ng

Ti?t ki?m chi phí và th?i gian

Khi tham gia các l?p h?c trên truy?n hình giúp b?n ti?t ki?m ???c nhi?u chi phí t? ?i l?i cho t?i h?c phí. Bên c?nh ?ó, r?t phù h?p v?i nh?ng ng??i b?n r?n kh?ng có th?i gian tham gia các l?p h?c t?i trung tam. Vì b?n có th? truy c?p Internet ?? xem l?i bài gi?ng và n?i dung bài t?p n?u ch??ng trình h?c ?ó có tích h?p Eleaning.

Kh?ng s? chênh l?ch v? trình ?? ??u vào c?a các h?c viên

Khi tham gia các l?p h?c ti?ng Anh trên các kênh truy?n hình b?n có th? ch? ??ng v? th?i gian và kh?ng ph?i ch? ??i m? l?p. ??c bi?t, b?n kh?ng c?n ph?i lo l?ng v? s? chênh l?ch trình ?? gi?a nh?ng b?n h?c viên khác và b?n kh?ng ph?i s? khi kh?ng theo k?p b?n bè ho?c bi?t r? v? ki?n th?c ?? h?c. Vì giáo viên trên truy?n hình s? gi?ng d?y theo ?úng trình ?? c?a b?n và giúp cho b?n nhanh chóng ti?n b?.

Khóa h?c ti?ng Anh mi?n phí trên Tivi c?a IELTS ?ình L?c

Hi?u ???c nhu c?u c?ng nh? mong mu?n c?a h?u h?t các b?n mu?n h?c ti?ng Anh nên IELTS ?ình L?c m? thêm khóa h?c mi?n phí trên Tivi vì nh?ng m?c ?ích sau:

T?ng kh? n?ng t??ng tác gi?a giáo viên và h?c viên

T??ng t? nh? m?t l?p h?c tr?c tuy?n trên Internet, khóa h?c tr?c ti?p trên Tivi c?ng có các giáo viên gi?ng d?y, h??ng d?n b?n cách phát am, luy?n nghe và s? d?ng t? trong giao ti?p. Bên c?nh ?ó, b?n còn có th? nh?n bài t?p c?a giáo viên, và n?p bài th?ng qua ??a ch? mail c?a giáo viên. Bài t?p c?a b?n s? ???c ph?n h?i l?i ho?c giáo viên s? gi?i ?áp trong gi? h?c sau.

Góp ph?n xay d?ng m?t x? h?i h?c t?p

Th?ng th??ng, các ch??ng trình trên Tivi ch? v?i m?c ?ích gi?i trí. Khi có các khóa h?c ti?ng Anh tr?c ti?p s? góp ph?n xay d?ng m?t x? h?i giáo d?c, xay d?ng cho m?i ng??i thói quen ti?p nh?n tri th?c t? nh?ng ph??ng ti?n th?ng tin ??i chúng.

Khai thác th? m?nh c?a truy?n hình

Vi?c s? d?ng truy?n hình ngày nay ?ang là m?t nhu c?u c?n thi?t c?a h?u h?t các gia ?ình. Chính vì th?, khóa h?c ti?ng Anh trên Tivi s? nhanh chóng ???c nhi?u ng??i bi?t ??n. T? ?ó, mang l?i hi?u qu? cho l?p h?c, ngày càng nhi?u h?c viên ??ng ky. Nhu c?u qu?ng bá, gi?i thi?u c?ng nhanh chóng.

H?c ti?ng Anh tr? nên th?t ??n gi?n

?áp ?ng nhu c?u c?a c?ng chúng

H?u h?t t?t c? các ch??ng trình d?y h?c trên truy?n hình hi?n nay ??u ???c tích h?p ?a ph??ng ti?n, k?t h?p ph??ng pháp truy?n th?ng v?i hình th?c gi?ng d?y Eleaning. Trung tam chúng t?i c?ng d?a vào m?c ?ích yêu c?u này c?a c?ng chúng ?? m? khóa h?c ti?ng Anh trên tuy?n hình. Ph??ng pháp ?a ph??ng ti?n s? d?ng thêm kh?ng gian internet mang l?i cho ng??i h?c kh? n?ng t??ng tác m?i lúc m?i n?i khi truy c?p vào ??a ch? c?a trung tam ?? có th? xem l?i n?i dung truy?n t?i c?a giáo viên d??i hình th?c ?a ph??ng ti?n mang l?i kh? n?ng ti?p thu nhanh chóng và kh?ng b? m?t bài khi kh?ng có th?i gian theo d?i tr?c ti?p trên truy?n hình.

H?y nhanh chóng tham gia ??ng ky khóa h?c ielts ch?t l??ng?trên truy?n hình c?a chúng t?i, b?n s? nhanh chóng có kh? n?ng s? d?ng ti?ng Anh giao ti?p thành th?o. Bên c?nh ?ó, khóa h?c này còn giúp b?n ti?t ki?m nhi?u chi phí khi tham gia l?p h?c ti?ng Anh t?i trung tam. Chúng t?i cam k?t s? mang l?i nh?ng gì t?t nh?t cho h?c viên.

ntalks6

Bi?u t??ng am thanh nhóm NTALKS * m?t ho?t ??ng m? và n?n t?ng chia s?. NTALKS cau l?c b? nhóm t?p trung, t?p trung vào ??i m?i Internet, kinh doanh và sáng t?o, tìm ki?m và khu?ch ??i nh?ng hi?u bi?t sau s?c ??n ch? ?? c?a Hui nhi?u ni?m vui, h?p ly, gi?ng nói nhi?t tình, suy ngh? và hành ??ng.

Nhóm bi?u t??ng am thanh NTALKS-t??ng lai s? theo th?i gian m?i nhóm doanh nhan và t? ch?c các ho?t ??ng ngo?i tuy?n cho các c?ng ty sáng t?o v?i nhau gi?a truy?n th?ng và t??ng tác t?o nhi?u c? h?i và kh?ng gian h?n; các ho?t ??ng hi?n t?i c?a MOBINODE (?i?m Bo-view và Geek Park Consortium, trang web s? ki?n s? ???c th?c hi?n vi blog t??ng tác, m?i ng??i tham gia s? là nhan v?t chính ho?t ??ng trong!

C?m ?n France Telecom (OrangeLabs), Blue Vent Ventures v?n Blue), TrilogyVC, các ho?t ??ng c?a s? h? tr? m?nh m? và giúp ??, và cùng thúc ??y Internet c?a s? phát tri?n ??i ng? phát tri?n ban ??u và phát tri?n.

Th?i gian ho?t ??ng: chi?u 2: 00-5: 00; 7 vào ngày 25 (ch? nh?t), 2010

Ch? ?? ch? ??ng: ch? ?? mua knock to go: xác ??nh giá tr? th?c / nhóm NTALKS c?a bi?u t??ng am thanh – kho?ng th?i gian th? t?

??a ?i?m: Phòng tr?ng bày th?i trang, Qu?n Chaoyang, B?c Kinh Shimao tianjie North Street xay d?ng th?i trang t?ng hai L214 (xem th?ng tin b?n ?? ? ?ay

??ng ky s? ki?n: tham gia vào các ho?t ??ng c?a con s? ???c xác ??nh t? 100 ng??i tr? xu?ng; ho?t ??ng cho ng??i tham gia ?? ??ng ky s?m t? do m?; h?y ch?c ch?n ?? ?i?n vào d??i cùng c?a trang tham gia vào s? ??ng ky; các ho?t ??ng kh?ng ph?i ??ng ky t?i ch?.

B?n th?c s? hi?u m?t nhóm mua? M?c dù Groupon ch? có m?t n?m r??i giá tr? v??t quá giá tr? th? tr??ng c?a 10 t? USD, kh?ng có nghi ng? Internet ?? tr? thành m?t l?nh v?c ???c mong ??i nh?t c?a c?ng ty ng?i sao, m?t trong nh?ng, trong khi trong n??c h?n 400 trang web r?t nhi?u nhóm mua nh? , và nhi?u ng??i trong s? h? ?? có hàng tri?u ?? la m?c ?? ??u t?, ?à phát tri?n nhanh chóng; trong khi mua ch? ?? ?ang ???c th?o lu?n r?ng r?i, ng??i dan v? s? c?nh tranh gi?a h?n h?p, nhi?u t? ch?c ra và hoài nghi; m?c dù hi?u su?t th? tr??ng c?a Groupon ?? quá nóng, nh?ng ?i?u này kh?ng ng?n c?n s?c m?nh c?a các c?u th? m?i thêm vào: SNS + nhóm mua c?ng th?ng tin c?ng v?i mua, th??ng m?i ?i?n t? c?ng v?i mua, ?ánh giá c?ng v?i mua, mua chuy?n h??ng mua cho dù nó s? tr? thành các tính n?ng trang web m?i ??n tiêu chu?n v?i nó?

??i v?i ng??i tiêu dùng, h?y v?i v? mua th?y tri?u, ph?n s?i ??ng phía sau là tr?i nghi?m mua s?m tr?c tuy?n m?i m? v?i ng??i tiêu dùng; liên quan ??n các doanh nghi?p d?ch v? mua bán và các t?p ?oàn kinh doanh, nhi?u suy ngh? ???c gi?i quy?t trong ch? ?? mua ?em l?i giá tr? th?c s? c?a h?; n?n t?ng ngu?n l?c khác nhau, góc c?t khác nhau, th? tr??ng m?c tiêu khác nhau, ?? quy?t ??nh mua v? trí v?i s? mong ??i c?a s? khác bi?t và ?a d?ng.

Cho dù ?ó là ph??ng th?c mua s?m truy?n th?ng c?a vi?c nang c?p, là m?t hình th?c qu?ng cáo m?i c?a Internet c?ng t?t, c?ng ??ng giá tr? gia t?ng d?ch v? c?ng t?t, ng??i tiêu dùng, th??ng gia và các trang web mua nhóm riêng c?a mình, ?? b?t ??u trong m?t sinh thái m?i chu?i ?óng m?t vai trò khác nhau, tìm v? trí c?a h?, t?o ra m?t giá tr? m?i;

Tr? l?i v?n ?? c? b?n, tin vào giá tr? ch? ?? mua c?a t? duy l?i và ??nh v? trong h?i h? th? tr??ng và nh?n nh?p ?? rút lui, trình bày cho chúng ta m?t t?m nhìn khác nhau và thu ho?ch.

Nhóm NTALKS giai ?o?n IV ho?t ??ng c?a cau l?c b? am thanh s? ???c m?i tham gia vào th? tr??ng mua bán nhóm trong n??c v?i các hình th?c t? ch?c kinh doanh khác nhau, c?ng nh? quan tam ??n vi?c mua ??i di?n các nhà ??u t?, nh?ng ng??i theo chi?u d?c c?a nhóm, c?ng ??ng + nhóm mua trang web ?i?u h??ng, ch?ng h?n nh? m?t góc ?? khác nhau và quan ?i?m, chia s? ch? ?? mua t??ng ?ng c?a h? v? nh?n th?c giá tr? và phán ?oán.

Các ho?t ??ng m?i các nhà tài tr? theo th? t? Pinyin:

-Hu Yanping Giám ??c Trung tam D? li?u Internet DCCI ??
-Hu Chen nhóm 800 ng??i sáng l?p ??
-Lin ning F thành viên nhóm ??
-T?t c? trong cùng m?t m?ng (yiqi001.com), ng??i sáng l?p ??
-Wu Bo qu?n ly giám ??c ?i?u hành m?ng ??
-Chen, wowo nhóm COO ??
-Xu d?n d?n mua Daquan (122.net), ng??i sáng l?p ??

Ch? ?? th?o lu?n:

– Xác ??nh ph??ng th?c mua nhóm c?a các giá tr? c?t l?i
– ??ng thái kinh doanh khác nhau gi?a c?nh quan c?nh tranh
– Mua s?m và c?ng ??ng k?t h?p v?i xu h??ng v?i nh?ng ?u và khuy?t ?i?m
– Các cu?c thi doanh nghi?p l?n và kh?i nghi?p
– Sáng t?o và ??t phá

L?ch s? ki?n:

2: 00-2: 30 PM ??ng ky nh?p h?c

Kh?i huy?n 2: 30-3: 50

3: 50-4: 30 chi?u H?i và ?áp

4: 30-5: 00 chi?u t? do trao ??i

ntalks9

Bi?u t??ng am thanh nhóm NTALKS * m?t ho?t ??ng m? và n?n t?ng chia s?. NTALKS cau l?c b? nhóm t?p trung, t?p trung vào ??i m?i Internet, kinh doanh và sáng t?o, tìm ki?m và khu?ch ??i nh?ng hi?u bi?t sau s?c ??n ch? ?? c?a Hui nhi?u ni?m vui, h?p ly, gi?ng nói nhi?t tình, suy ngh? và hành ??ng.

Nhóm bi?u t??ng am thanh NTALKS-t??ng lai s? theo th?i gian m?i nhóm doanh nhan và t? ch?c các ho?t ??ng ngo?i tuy?n cho các c?ng ty sáng t?o v?i nhau gi?a truy?n th?ng và t??ng tác t?o nhi?u c? h?i và kh?ng gian h?n; các ho?t ??ng hi?n t?i c?a MOBINODE (?i?m Bo-view và Geek Park Consortium, trang web s? ki?n s? ???c th?c hi?n vi blog t??ng tác, m?i ng??i tham gia s? là nhan v?t chính ho?t ??ng trong!

C?m ?n France Telecom (OrangeLabs), Blue Vent Ventures v?n Blue), TrilogyVC, các ho?t ??ng c?a s? h? tr? m?nh m? và giúp ??, và cùng thúc ??y Internet c?a s? phát tri?n ??i ng? phát tri?n ban ??u và phát tri?n.

Th?i gian ho?t ??ng: chi?u 2: 00-5: 00; 7 vào ngày 25 (ch? nh?t), 2010

Ch? ?? ch? ??ng: ch? ?? mua knock to go: xác ??nh giá tr? th?c / nhóm NTALKS c?a bi?u t??ng am thanh – kho?ng th?i gian th? t?

??a ?i?m: Phòng tr?ng bày th?i trang, Qu?n Chaoyang, B?c Kinh Shimao tianjie North Street xay d?ng th?i trang t?ng hai L214 (xem th?ng tin b?n ?? ? ?ay

??ng ky s? ki?n: tham gia vào các ho?t ??ng c?a con s? ???c xác ??nh t? 100 ng??i tr? xu?ng; ho?t ??ng cho ng??i tham gia ?? ??ng ky s?m t? do m?; h?y ch?c ch?n ?? ?i?n vào d??i cùng c?a trang tham gia vào s? ??ng ky; các ho?t ??ng kh?ng ph?i ??ng ky t?i ch?.

B?n th?c s? hi?u m?t nhóm mua? M?c dù Groupon ch? có m?t n?m r??i giá tr? v??t quá giá tr? th? tr??ng c?a 10 t? USD, kh?ng có nghi ng? Internet ?? tr? thành m?t l?nh v?c ???c mong ??i nh?t c?a c?ng ty ng?i sao, m?t trong nh?ng, trong khi trong n??c h?n 400 trang web r?t nhi?u nhóm mua nh? , và nhi?u ng??i trong s? h? ?? có hàng tri?u ?? la m?c ?? ??u t?, ?à phát tri?n nhanh chóng; trong khi mua ch? ?? ?ang ???c th?o lu?n r?ng r?i, ng??i dan v? s? c?nh tranh gi?a h?n h?p, nhi?u t? ch?c ra và hoài nghi; m?c dù hi?u su?t th? tr??ng c?a Groupon ?? quá nóng, nh?ng ?i?u này kh?ng ng?n c?n s?c m?nh c?a các c?u th? m?i thêm vào: SNS + nhóm mua c?ng th?ng tin c?ng v?i mua, th??ng m?i ?i?n t? c?ng v?i mua, ?ánh giá c?ng v?i mua, mua chuy?n h??ng mua cho dù nó s? tr? thành các tính n?ng trang web m?i ??n tiêu chu?n v?i nó?

??i v?i ng??i tiêu dùng, h?y v?i v? mua th?y tri?u, ph?n s?i ??ng phía sau là tr?i nghi?m mua s?m tr?c tuy?n m?i m? v?i ng??i tiêu dùng; liên quan ??n các doanh nghi?p d?ch v? mua bán và các t?p ?oàn kinh doanh, nhi?u suy ngh? ???c gi?i quy?t trong ch? ?? mua ?em l?i giá tr? th?c s? c?a h?; n?n t?ng ngu?n l?c khác nhau, góc c?t khác nhau, th? tr??ng m?c tiêu khác nhau, ?? quy?t ??nh mua v? trí v?i s? mong ??i c?a s? khác bi?t và ?a d?ng.

Cho dù ?ó là ph??ng th?c mua s?m truy?n th?ng c?a vi?c nang c?p, là m?t hình th?c qu?ng cáo m?i c?a Internet c?ng t?t, c?ng ??ng giá tr? gia t?ng d?ch v? c?ng t?t, ng??i tiêu dùng, th??ng gia và các trang web mua nhóm riêng c?a mình, ?? b?t ??u trong m?t sinh thái m?i chu?i ?óng m?t vai trò khác nhau, tìm v? trí c?a h?, t?o ra m?t giá tr? m?i;

Tr? l?i v?n ?? c? b?n, tin vào giá tr? ch? ?? mua c?a t? duy l?i và ??nh v? trong h?i h? th? tr??ng và nh?n nh?p ?? rút lui, trình bày cho chúng ta m?t t?m nhìn khác nhau và thu ho?ch.

Nhóm NTALKS giai ?o?n IV ho?t ??ng c?a cau l?c b? am thanh s? ???c m?i tham gia vào th? tr??ng mua bán nhóm trong n??c v?i các hình th?c t? ch?c kinh doanh khác nhau, c?ng nh? quan tam ??n vi?c mua ??i di?n các nhà ??u t?, nh?ng ng??i theo chi?u d?c c?a nhóm, c?ng ??ng + nhóm mua trang web ?i?u h??ng, ch?ng h?n nh? m?t góc ?? khác nhau và quan ?i?m, chia s? ch? ?? mua t??ng ?ng c?a h? v? nh?n th?c giá tr? và phán ?oán.

Các ho?t ??ng m?i các nhà tài tr? theo th? t? Pinyin:

-Hu Yanping Giám ??c Trung tam D? li?u Internet DCCI ??
-Hu Chen nhóm 800 ng??i sáng l?p ??
-Lin ning F thành viên nhóm ??
-T?t c? trong cùng m?t m?ng (yiqi001.com), ng??i sáng l?p ??
-Wu Bo qu?n ly giám ??c ?i?u hành m?ng ??
-Chen, wowo nhóm COO ??
-Xu d?n d?n mua Daquan (122.net), ng??i sáng l?p ??

Ch? ?? th?o lu?n:

– Xác ??nh ph??ng th?c mua nhóm c?a các giá tr? c?t l?i
– ??ng thái kinh doanh khác nhau gi?a c?nh quan c?nh tranh
– Mua s?m và c?ng ??ng k?t h?p v?i xu h??ng v?i nh?ng ?u và khuy?t ?i?m
– Các cu?c thi doanh nghi?p l?n và kh?i nghi?p
– Sáng t?o và ??t phá

L?ch s? ki?n:

2: 00-2: 30 PM ??ng ky nh?p h?c

Kh?i huy?n 2: 30-3: 50

3: 50-4: 30 chi?u H?i và ?áp

4: 30-5: 00 chi?u t? do trao ??i

ntalks8

Bi?u t??ng am thanh nhóm NTALKS * m?t ho?t ??ng m? và n?n t?ng chia s?. NTALKS cau l?c b? nhóm t?p trung, t?p trung vào ??i m?i Internet, kinh doanh và sáng t?o, tìm ki?m và khu?ch ??i nh?ng hi?u bi?t sau s?c ??n ch? ?? c?a Hui nhi?u ni?m vui, h?p ly, gi?ng nói nhi?t tình, suy ngh? và hành ??ng.

Nhóm bi?u t??ng am thanh NTALKS-t??ng lai s? theo th?i gian m?i nhóm doanh nhan và t? ch?c các ho?t ??ng ngo?i tuy?n cho các c?ng ty sáng t?o v?i nhau gi?a truy?n th?ng và t??ng tác t?o nhi?u c? h?i và kh?ng gian h?n; các ho?t ??ng hi?n t?i c?a MOBINODE (?i?m Bo-view và Geek Park Consortium, trang web s? ki?n s? ???c th?c hi?n vi blog t??ng tác, m?i ng??i tham gia s? là nhan v?t chính ho?t ??ng trong!

C?m ?n France Telecom (OrangeLabs), Blue Vent Ventures v?n Blue), TrilogyVC, các ho?t ??ng c?a s? h? tr? m?nh m? và giúp ??, và cùng thúc ??y Internet c?a s? phát tri?n ??i ng? phát tri?n ban ??u và phát tri?n.

Th?i gian ho?t ??ng: chi?u 2: 00-5: 00; 7 vào ngày 25 (ch? nh?t), 2010

Ch? ?? ch? ??ng: ch? ?? mua knock to go: xác ??nh giá tr? th?c / nhóm NTALKS c?a bi?u t??ng am thanh – kho?ng th?i gian th? t?

??a ?i?m: Phòng tr?ng bày th?i trang, Qu?n Chaoyang, B?c Kinh Shimao tianjie North Street xay d?ng th?i trang t?ng hai L214 (xem th?ng tin b?n ?? ? ?ay

??ng ky s? ki?n: tham gia vào các ho?t ??ng c?a con s? ???c xác ??nh t? 100 ng??i tr? xu?ng; ho?t ??ng cho ng??i tham gia ?? ??ng ky s?m t? do m?; h?y ch?c ch?n ?? ?i?n vào d??i cùng c?a trang tham gia vào s? ??ng ky; các ho?t ??ng kh?ng ph?i ??ng ky t?i ch?.

B?n th?c s? hi?u m?t nhóm mua? M?c dù Groupon ch? có m?t n?m r??i giá tr? v??t quá giá tr? th? tr??ng c?a 10 t? USD, kh?ng có nghi ng? Internet ?? tr? thành m?t l?nh v?c ???c mong ??i nh?t c?a c?ng ty ng?i sao, m?t trong nh?ng, trong khi trong n??c h?n 400 trang web r?t nhi?u nhóm mua nh? , và nhi?u ng??i trong s? h? ?? có hàng tri?u ?? la m?c ?? ??u t?, ?à phát tri?n nhanh chóng; trong khi mua ch? ?? ?ang ???c th?o lu?n r?ng r?i, ng??i dan v? s? c?nh tranh gi?a h?n h?p, nhi?u t? ch?c ra và hoài nghi; m?c dù hi?u su?t th? tr??ng c?a Groupon ?? quá nóng, nh?ng ?i?u này kh?ng ng?n c?n s?c m?nh c?a các c?u th? m?i thêm vào: SNS + nhóm mua c?ng th?ng tin c?ng v?i mua, th??ng m?i ?i?n t? c?ng v?i mua, ?ánh giá c?ng v?i mua, mua chuy?n h??ng mua cho dù nó s? tr? thành các tính n?ng trang web m?i ??n tiêu chu?n v?i nó?

??i v?i ng??i tiêu dùng, h?y v?i v? mua th?y tri?u, ph?n s?i ??ng phía sau là tr?i nghi?m mua s?m tr?c tuy?n m?i m? v?i ng??i tiêu dùng; liên quan ??n các doanh nghi?p d?ch v? mua bán và các t?p ?oàn kinh doanh, nhi?u suy ngh? ???c gi?i quy?t trong ch? ?? mua ?em l?i giá tr? th?c s? c?a h?; n?n t?ng ngu?n l?c khác nhau, góc c?t khác nhau, th? tr??ng m?c tiêu khác nhau, ?? quy?t ??nh mua v? trí v?i s? mong ??i c?a s? khác bi?t và ?a d?ng.

Cho dù ?ó là ph??ng th?c mua s?m truy?n th?ng c?a vi?c nang c?p, là m?t hình th?c qu?ng cáo m?i c?a Internet c?ng t?t, c?ng ??ng giá tr? gia t?ng d?ch v? c?ng t?t, ng??i tiêu dùng, th??ng gia và các trang web mua nhóm riêng c?a mình, ?? b?t ??u trong m?t sinh thái m?i chu?i ?óng m?t vai trò khác nhau, tìm v? trí c?a h?, t?o ra m?t giá tr? m?i;

Tr? l?i v?n ?? c? b?n, tin vào giá tr? ch? ?? mua c?a t? duy l?i và ??nh v? trong h?i h? th? tr??ng và nh?n nh?p ?? rút lui, trình bày cho chúng ta m?t t?m nhìn khác nhau và thu ho?ch.

Nhóm NTALKS giai ?o?n IV ho?t ??ng c?a cau l?c b? am thanh s? ???c m?i tham gia vào th? tr??ng mua bán nhóm trong n??c v?i các hình th?c t? ch?c kinh doanh khác nhau, c?ng nh? quan tam ??n vi?c mua ??i di?n các nhà ??u t?, nh?ng ng??i theo chi?u d?c c?a nhóm, c?ng ??ng + nhóm mua trang web ?i?u h??ng, ch?ng h?n nh? m?t góc ?? khác nhau và quan ?i?m, chia s? ch? ?? mua t??ng ?ng c?a h? v? nh?n th?c giá tr? và phán ?oán.

Các ho?t ??ng m?i các nhà tài tr? theo th? t? Pinyin:

-Hu Yanping Giám ??c Trung tam D? li?u Internet DCCI ??
-Hu Chen nhóm 800 ng??i sáng l?p ??
-Lin ning F thành viên nhóm ??
-T?t c? trong cùng m?t m?ng (yiqi001.com), ng??i sáng l?p ??
-Wu Bo qu?n ly giám ??c ?i?u hành m?ng ??
-Chen, wowo nhóm COO ??
-Xu d?n d?n mua Daquan (122.net), ng??i sáng l?p ??

Ch? ?? th?o lu?n:

– Xác ??nh ph??ng th?c mua nhóm c?a các giá tr? c?t l?i
– ??ng thái kinh doanh khác nhau gi?a c?nh quan c?nh tranh
– Mua s?m và c?ng ??ng k?t h?p v?i xu h??ng v?i nh?ng ?u và khuy?t ?i?m
– Các cu?c thi doanh nghi?p l?n và kh?i nghi?p
– Sáng t?o và ??t phá

L?ch s? ki?n:

2: 00-2: 30 PM ??ng ky nh?p h?c

Kh?i huy?n 2: 30-3: 50

3: 50-4: 30 chi?u H?i và ?áp

4: 30-5: 00 chi?u t? do trao ??i

ntalks7

Bi?u t??ng am thanh nhóm NTALKS * m?t ho?t ??ng m? và n?n t?ng chia s?. NTALKS cau l?c b? nhóm t?p trung, t?p trung vào ??i m?i Internet, kinh doanh và sáng t?o, tìm ki?m và khu?ch ??i nh?ng hi?u bi?t sau s?c ??n ch? ?? c?a Hui nhi?u ni?m vui, h?p ly, gi?ng nói nhi?t tình, suy ngh? và hành ??ng.

Nhóm bi?u t??ng am thanh NTALKS-t??ng lai s? theo th?i gian m?i nhóm doanh nhan và t? ch?c các ho?t ??ng ngo?i tuy?n cho các c?ng ty sáng t?o v?i nhau gi?a truy?n th?ng và t??ng tác t?o nhi?u c? h?i và kh?ng gian h?n; các ho?t ??ng hi?n t?i c?a MOBINODE (?i?m Bo-view và Geek Park Consortium, trang web s? ki?n s? ???c th?c hi?n vi blog t??ng tác, m?i ng??i tham gia s? là nhan v?t chính ho?t ??ng trong!

C?m ?n France Telecom (OrangeLabs), Blue Vent Ventures v?n Blue), TrilogyVC, các ho?t ??ng c?a s? h? tr? m?nh m? và giúp ??, và cùng thúc ??y Internet c?a s? phát tri?n ??i ng? phát tri?n ban ??u và phát tri?n.

Th?i gian ho?t ??ng: chi?u 2: 00-5: 00; 7 vào ngày 25 (ch? nh?t), 2010

Ch? ?? ch? ??ng: ch? ?? mua knock to go: xác ??nh giá tr? th?c / nhóm NTALKS c?a bi?u t??ng am thanh – kho?ng th?i gian th? t?

??a ?i?m: Phòng tr?ng bày th?i trang, Qu?n Chaoyang, B?c Kinh Shimao tianjie North Street xay d?ng th?i trang t?ng hai L214 (xem th?ng tin b?n ?? ? ?ay

??ng ky s? ki?n: tham gia vào các ho?t ??ng c?a con s? ???c xác ??nh t? 100 ng??i tr? xu?ng; ho?t ??ng cho ng??i tham gia ?? ??ng ky s?m t? do m?; h?y ch?c ch?n ?? ?i?n vào d??i cùng c?a trang tham gia vào s? ??ng ky; các ho?t ??ng kh?ng ph?i ??ng ky t?i ch?.

B?n th?c s? hi?u m?t nhóm mua? M?c dù Groupon ch? có m?t n?m r??i giá tr? v??t quá giá tr? th? tr??ng c?a 10 t? USD, kh?ng có nghi ng? Internet ?? tr? thành m?t l?nh v?c ???c mong ??i nh?t c?a c?ng ty ng?i sao, m?t trong nh?ng, trong khi trong n??c h?n 400 trang web r?t nhi?u nhóm mua nh? , và nhi?u ng??i trong s? h? ?? có hàng tri?u ?? la m?c ?? ??u t?, ?à phát tri?n nhanh chóng; trong khi mua ch? ?? ?ang ???c th?o lu?n r?ng r?i, ng??i dan v? s? c?nh tranh gi?a h?n h?p, nhi?u t? ch?c ra và hoài nghi; m?c dù hi?u su?t th? tr??ng c?a Groupon ?? quá nóng, nh?ng ?i?u này kh?ng ng?n c?n s?c m?nh c?a các c?u th? m?i thêm vào: SNS + nhóm mua c?ng th?ng tin c?ng v?i mua, th??ng m?i ?i?n t? c?ng v?i mua, ?ánh giá c?ng v?i mua, mua chuy?n h??ng mua cho dù nó s? tr? thành các tính n?ng trang web m?i ??n tiêu chu?n v?i nó?

??i v?i ng??i tiêu dùng, h?y v?i v? mua th?y tri?u, ph?n s?i ??ng phía sau là tr?i nghi?m mua s?m tr?c tuy?n m?i m? v?i ng??i tiêu dùng; liên quan ??n các doanh nghi?p d?ch v? mua bán và các t?p ?oàn kinh doanh, nhi?u suy ngh? ???c gi?i quy?t trong ch? ?? mua ?em l?i giá tr? th?c s? c?a h?; n?n t?ng ngu?n l?c khác nhau, góc c?t khác nhau, th? tr??ng m?c tiêu khác nhau, ?? quy?t ??nh mua v? trí v?i s? mong ??i c?a s? khác bi?t và ?a d?ng.

Cho dù ?ó là ph??ng th?c mua s?m truy?n th?ng c?a vi?c nang c?p, là m?t hình th?c qu?ng cáo m?i c?a Internet c?ng t?t, c?ng ??ng giá tr? gia t?ng d?ch v? c?ng t?t, ng??i tiêu dùng, th??ng gia và các trang web mua nhóm riêng c?a mình, ?? b?t ??u trong m?t sinh thái m?i chu?i ?óng m?t vai trò khác nhau, tìm v? trí c?a h?, t?o ra m?t giá tr? m?i;

Tr? l?i v?n ?? c? b?n, tin vào giá tr? ch? ?? mua c?a t? duy l?i và ??nh v? trong h?i h? th? tr??ng và nh?n nh?p ?? rút lui, trình bày cho chúng ta m?t t?m nhìn khác nhau và thu ho?ch.

Nhóm NTALKS giai ?o?n IV ho?t ??ng c?a cau l?c b? am thanh s? ???c m?i tham gia vào th? tr??ng mua bán nhóm trong n??c v?i các hình th?c t? ch?c kinh doanh khác nhau, c?ng nh? quan tam ??n vi?c mua ??i di?n các nhà ??u t?, nh?ng ng??i theo chi?u d?c c?a nhóm, c?ng ??ng + nhóm mua trang web ?i?u h??ng, ch?ng h?n nh? m?t góc ?? khác nhau và quan ?i?m, chia s? ch? ?? mua t??ng ?ng c?a h? v? nh?n th?c giá tr? và phán ?oán.

Các ho?t ??ng m?i các nhà tài tr? theo th? t? Pinyin:

-Hu Yanping Giám ??c Trung tam D? li?u Internet DCCI ??
-Hu Chen nhóm 800 ng??i sáng l?p ??
-Lin ning F thành viên nhóm ??
-T?t c? trong cùng m?t m?ng (yiqi001.com), ng??i sáng l?p ??
-Wu Bo qu?n ly giám ??c ?i?u hành m?ng ??
-Chen, wowo nhóm COO ??
-Xu d?n d?n mua Daquan (122.net), ng??i sáng l?p ??

Ch? ?? th?o lu?n:

– Xác ??nh ph??ng th?c mua nhóm c?a các giá tr? c?t l?i
– ??ng thái kinh doanh khác nhau gi?a c?nh quan c?nh tranh
– Mua s?m và c?ng ??ng k?t h?p v?i xu h??ng v?i nh?ng ?u và khuy?t ?i?m
– Các cu?c thi doanh nghi?p l?n và kh?i nghi?p
– Sáng t?o và ??t phá

L?ch s? ki?n:

2: 00-2: 30 PM ??ng ky nh?p h?c

Kh?i huy?n 2: 30-3: 50

3: 50-4: 30 chi?u H?i và ?áp

4: 30-5: 00 chi?u t? do trao ??i

ntalks5

Bi?u t??ng am thanh nhóm NTALKS * m?t ho?t ??ng m? và n?n t?ng chia s?. NTALKS cau l?c b? nhóm t?p trung, t?p trung vào ??i m?i Internet, kinh doanh và sáng t?o, tìm ki?m và khu?ch ??i nh?ng hi?u bi?t sau s?c ??n ch? ?? c?a Hui nhi?u ni?m vui, h?p ly, gi?ng nói nhi?t tình, suy ngh? và hành ??ng.

Nhóm bi?u t??ng am thanh NTALKS-t??ng lai s? theo th?i gian m?i nhóm doanh nhan và t? ch?c các ho?t ??ng ngo?i tuy?n cho các c?ng ty sáng t?o v?i nhau gi?a truy?n th?ng và t??ng tác t?o nhi?u c? h?i và kh?ng gian h?n; các ho?t ??ng hi?n t?i c?a MOBINODE (?i?m Bo-view và Geek Park Consortium, trang web s? ki?n s? ???c th?c hi?n vi blog t??ng tác, m?i ng??i tham gia s? là nhan v?t chính ho?t ??ng trong!

C?m ?n France Telecom (OrangeLabs), Blue Vent Ventures v?n Blue), TrilogyVC, các ho?t ??ng c?a s? h? tr? m?nh m? và giúp ??, và cùng thúc ??y Internet c?a s? phát tri?n ??i ng? phát tri?n ban ??u và phát tri?n.

Th?i gian ho?t ??ng: chi?u 2: 00-5: 00; 7 vào ngày 25 (ch? nh?t), 2010

Ch? ?? ch? ??ng: ch? ?? mua knock to go: xác ??nh giá tr? th?c / nhóm NTALKS c?a bi?u t??ng am thanh – kho?ng th?i gian th? t?

??a ?i?m: Phòng tr?ng bày th?i trang, Qu?n Chaoyang, B?c Kinh Shimao tianjie North Street xay d?ng th?i trang t?ng hai L214 (xem th?ng tin b?n ?? ? ?ay

??ng ky s? ki?n: tham gia vào các ho?t ??ng c?a con s? ???c xác ??nh t? 100 ng??i tr? xu?ng; ho?t ??ng cho ng??i tham gia ?? ??ng ky s?m t? do m?; h?y ch?c ch?n ?? ?i?n vào d??i cùng c?a trang tham gia vào s? ??ng ky; các ho?t ??ng kh?ng ph?i ??ng ky t?i ch?.

B?n th?c s? hi?u m?t nhóm mua? M?c dù Groupon ch? có m?t n?m r??i giá tr? v??t quá giá tr? th? tr??ng c?a 10 t? USD, kh?ng có nghi ng? Internet ?? tr? thành m?t l?nh v?c ???c mong ??i nh?t c?a c?ng ty ng?i sao, m?t trong nh?ng, trong khi trong n??c h?n 400 trang web r?t nhi?u nhóm mua nh? , và nhi?u ng??i trong s? h? ?? có hàng tri?u ?? la m?c ?? ??u t?, ?à phát tri?n nhanh chóng; trong khi mua ch? ?? ?ang ???c th?o lu?n r?ng r?i, ng??i dan v? s? c?nh tranh gi?a h?n h?p, nhi?u t? ch?c ra và hoài nghi; m?c dù hi?u su?t th? tr??ng c?a Groupon ?? quá nóng, nh?ng ?i?u này kh?ng ng?n c?n s?c m?nh c?a các c?u th? m?i thêm vào: SNS + nhóm mua c?ng th?ng tin c?ng v?i mua, th??ng m?i ?i?n t? c?ng v?i mua, ?ánh giá c?ng v?i mua, mua chuy?n h??ng mua cho dù nó s? tr? thành các tính n?ng trang web m?i ??n tiêu chu?n v?i nó?

??i v?i ng??i tiêu dùng, h?y v?i v? mua th?y tri?u, ph?n s?i ??ng phía sau là tr?i nghi?m mua s?m tr?c tuy?n m?i m? v?i ng??i tiêu dùng; liên quan ??n các doanh nghi?p d?ch v? mua bán và các t?p ?oàn kinh doanh, nhi?u suy ngh? ???c gi?i quy?t trong ch? ?? mua ?em l?i giá tr? th?c s? c?a h?; n?n t?ng ngu?n l?c khác nhau, góc c?t khác nhau, th? tr??ng m?c tiêu khác nhau, ?? quy?t ??nh mua v? trí v?i s? mong ??i c?a s? khác bi?t và ?a d?ng.

Cho dù ?ó là ph??ng th?c mua s?m truy?n th?ng c?a vi?c nang c?p, là m?t hình th?c qu?ng cáo m?i c?a Internet c?ng t?t, c?ng ??ng giá tr? gia t?ng d?ch v? c?ng t?t, ng??i tiêu dùng, th??ng gia và các trang web mua nhóm riêng c?a mình, ?? b?t ??u trong m?t sinh thái m?i chu?i ?óng m?t vai trò khác nhau, tìm v? trí c?a h?, t?o ra m?t giá tr? m?i;

Tr? l?i v?n ?? c? b?n, tin vào giá tr? ch? ?? mua c?a t? duy l?i và ??nh v? trong h?i h? th? tr??ng và nh?n nh?p ?? rút lui, trình bày cho chúng ta m?t t?m nhìn khác nhau và thu ho?ch.

Nhóm NTALKS giai ?o?n IV ho?t ??ng c?a cau l?c b? am thanh s? ???c m?i tham gia vào th? tr??ng mua bán nhóm trong n??c v?i các hình th?c t? ch?c kinh doanh khác nhau, c?ng nh? quan tam ??n vi?c mua ??i di?n các nhà ??u t?, nh?ng ng??i theo chi?u d?c c?a nhóm, c?ng ??ng + nhóm mua trang web ?i?u h??ng, ch?ng h?n nh? m?t góc ?? khác nhau và quan ?i?m, chia s? ch? ?? mua t??ng ?ng c?a h? v? nh?n th?c giá tr? và phán ?oán.

Các ho?t ??ng m?i các nhà tài tr? theo th? t? Pinyin:

-Hu Yanping Giám ??c Trung tam D? li?u Internet DCCI ??
-Hu Chen nhóm 800 ng??i sáng l?p ??
-Lin ning F thành viên nhóm ??
-T?t c? trong cùng m?t m?ng (yiqi001.com), ng??i sáng l?p ??
-Wu Bo qu?n ly giám ??c ?i?u hành m?ng ??
-Chen, wowo nhóm COO ??
-Xu d?n d?n mua Daquan (122.net), ng??i sáng l?p ??

Ch? ?? th?o lu?n:

– Xác ??nh ph??ng th?c mua nhóm c?a các giá tr? c?t l?i
– ??ng thái kinh doanh khác nhau gi?a c?nh quan c?nh tranh
– Mua s?m và c?ng ??ng k?t h?p v?i xu h??ng v?i nh?ng ?u và khuy?t ?i?m
– Các cu?c thi doanh nghi?p l?n và kh?i nghi?p
– Sáng t?o và ??t phá

L?ch s? ki?n:

2: 00-2: 30 PM ??ng ky nh?p h?c

Kh?i huy?n 2: 30-3: 50

3: 50-4: 30 chi?u H?i và ?áp

4: 30-5: 00 chi?u t? do trao ??i

ntalks4

Bi?u t??ng am thanh nhóm NTALKS * m?t ho?t ??ng m? và n?n t?ng chia s?. NTALKS cau l?c b? nhóm t?p trung, t?p trung vào ??i m?i Internet, kinh doanh và sáng t?o, tìm ki?m và khu?ch ??i nh?ng hi?u bi?t sau s?c ??n ch? ?? c?a Hui nhi?u ni?m vui, h?p ly, gi?ng nói nhi?t tình, suy ngh? và hành ??ng.

Nhóm bi?u t??ng am thanh NTALKS-t??ng lai s? theo th?i gian m?i nhóm doanh nhan và t? ch?c các ho?t ??ng ngo?i tuy?n cho các c?ng ty sáng t?o v?i nhau gi?a truy?n th?ng và t??ng tác t?o nhi?u c? h?i và kh?ng gian h?n; các ho?t ??ng hi?n t?i c?a MOBINODE (?i?m Bo-view và Geek Park Consortium, trang web s? ki?n s? ???c th?c hi?n vi blog t??ng tác, m?i ng??i tham gia s? là nhan v?t chính ho?t ??ng trong!

C?m ?n France Telecom (OrangeLabs), Blue Vent Ventures v?n Blue), TrilogyVC, các ho?t ??ng c?a s? h? tr? m?nh m? và giúp ??, và cùng thúc ??y Internet c?a s? phát tri?n ??i ng? phát tri?n ban ??u và phát tri?n.

Th?i gian ho?t ??ng: chi?u 2: 00-5: 00; 7 vào ngày 25 (ch? nh?t), 2010

Ch? ?? ch? ??ng: ch? ?? mua knock to go: xác ??nh giá tr? th?c / nhóm NTALKS c?a bi?u t??ng am thanh – kho?ng th?i gian th? t?

??a ?i?m: Phòng tr?ng bày th?i trang, Qu?n Chaoyang, B?c Kinh Shimao tianjie North Street xay d?ng th?i trang t?ng hai L214 (xem th?ng tin b?n ?? ? ?ay

??ng ky s? ki?n: tham gia vào các ho?t ??ng c?a con s? ???c xác ??nh t? 100 ng??i tr? xu?ng; ho?t ??ng cho ng??i tham gia ?? ??ng ky s?m t? do m?; h?y ch?c ch?n ?? ?i?n vào d??i cùng c?a trang tham gia vào s? ??ng ky; các ho?t ??ng kh?ng ph?i ??ng ky t?i ch?.

B?n th?c s? hi?u m?t nhóm mua? M?c dù Groupon ch? có m?t n?m r??i giá tr? v??t quá giá tr? th? tr??ng c?a 10 t? USD, kh?ng có nghi ng? Internet ?? tr? thành m?t l?nh v?c ???c mong ??i nh?t c?a c?ng ty ng?i sao, m?t trong nh?ng, trong khi trong n??c h?n 400 trang web r?t nhi?u nhóm mua nh? , và nhi?u ng??i trong s? h? ?? có hàng tri?u ?? la m?c ?? ??u t?, ?à phát tri?n nhanh chóng; trong khi mua ch? ?? ?ang ???c th?o lu?n r?ng r?i, ng??i dan v? s? c?nh tranh gi?a h?n h?p, nhi?u t? ch?c ra và hoài nghi; m?c dù hi?u su?t th? tr??ng c?a Groupon ?? quá nóng, nh?ng ?i?u này kh?ng ng?n c?n s?c m?nh c?a các c?u th? m?i thêm vào: SNS + nhóm mua c?ng th?ng tin c?ng v?i mua, th??ng m?i ?i?n t? c?ng v?i mua, ?ánh giá c?ng v?i mua, mua chuy?n h??ng mua cho dù nó s? tr? thành các tính n?ng trang web m?i ??n tiêu chu?n v?i nó?

??i v?i ng??i tiêu dùng, h?y v?i v? mua th?y tri?u, ph?n s?i ??ng phía sau là tr?i nghi?m mua s?m tr?c tuy?n m?i m? v?i ng??i tiêu dùng; liên quan ??n các doanh nghi?p d?ch v? mua bán và các t?p ?oàn kinh doanh, nhi?u suy ngh? ???c gi?i quy?t trong ch? ?? mua ?em l?i giá tr? th?c s? c?a h?; n?n t?ng ngu?n l?c khác nhau, góc c?t khác nhau, th? tr??ng m?c tiêu khác nhau, ?? quy?t ??nh mua v? trí v?i s? mong ??i c?a s? khác bi?t và ?a d?ng.

Cho dù ?ó là ph??ng th?c mua s?m truy?n th?ng c?a vi?c nang c?p, là m?t hình th?c qu?ng cáo m?i c?a Internet c?ng t?t, c?ng ??ng giá tr? gia t?ng d?ch v? c?ng t?t, ng??i tiêu dùng, th??ng gia và các trang web mua nhóm riêng c?a mình, ?? b?t ??u trong m?t sinh thái m?i chu?i ?óng m?t vai trò khác nhau, tìm v? trí c?a h?, t?o ra m?t giá tr? m?i;

Tr? l?i v?n ?? c? b?n, tin vào giá tr? ch? ?? mua c?a t? duy l?i và ??nh v? trong h?i h? th? tr??ng và nh?n nh?p ?? rút lui, trình bày cho chúng ta m?t t?m nhìn khác nhau và thu ho?ch.

Nhóm NTALKS giai ?o?n IV ho?t ??ng c?a cau l?c b? am thanh s? ???c m?i tham gia vào th? tr??ng mua bán nhóm trong n??c v?i các hình th?c t? ch?c kinh doanh khác nhau, c?ng nh? quan tam ??n vi?c mua ??i di?n các nhà ??u t?, nh?ng ng??i theo chi?u d?c c?a nhóm, c?ng ??ng + nhóm mua trang web ?i?u h??ng, ch?ng h?n nh? m?t góc ?? khác nhau và quan ?i?m, chia s? ch? ?? mua t??ng ?ng c?a h? v? nh?n th?c giá tr? và phán ?oán.

Các ho?t ??ng m?i các nhà tài tr? theo th? t? Pinyin:

-Hu Yanping Giám ??c Trung tam D? li?u Internet DCCI ??
-Hu Chen nhóm 800 ng??i sáng l?p ??
-Lin ning F thành viên nhóm ??
-T?t c? trong cùng m?t m?ng (yiqi001.com), ng??i sáng l?p ??
-Wu Bo qu?n ly giám ??c ?i?u hành m?ng ??
-Chen, wowo nhóm COO ??
-Xu d?n d?n mua Daquan (122.net), ng??i sáng l?p ??

Ch? ?? th?o lu?n:

– Xác ??nh ph??ng th?c mua nhóm c?a các giá tr? c?t l?i
– ??ng thái kinh doanh khác nhau gi?a c?nh quan c?nh tranh
– Mua s?m và c?ng ??ng k?t h?p v?i xu h??ng v?i nh?ng ?u và khuy?t ?i?m
– Các cu?c thi doanh nghi?p l?n và kh?i nghi?p
– Sáng t?o và ??t phá

L?ch s? ki?n:

2: 00-2: 30 PM ??ng ky nh?p h?c

Kh?i huy?n 2: 30-3: 50

3: 50-4: 30 chi?u H?i và ?áp

4: 30-5: 00 chi?u t? do trao ??i

ntalks3

Bi?u t??ng am thanh nhóm NTALKS * m?t ho?t ??ng m? và n?n t?ng chia s?. NTALKS cau l?c b? nhóm t?p trung, t?p trung vào ??i m?i Internet, kinh doanh và sáng t?o, tìm ki?m và khu?ch ??i nh?ng hi?u bi?t sau s?c ??n ch? ?? c?a Hui nhi?u ni?m vui, h?p ly, gi?ng nói nhi?t tình, suy ngh? và hành ??ng.

C?m ?n France Telecom (OrangeLabs), Blue Vent Ventures chi nhánh Blue, TrilogyVC, các ho?t ??ng c?a s? h? tr? m?nh m? và tài tr?, và cùng nhau thúc ??y Internet c?a s? phát tri?n ??i ng? phát tri?n ban ??u và phát tri?n.

 

——————————————

Th?i gian t? ch?c s? ki?n: t?i 7: 00-9: 30 t?i; 6 vào ngày 24 (th? n?m), n?m 2010

Ch? ?? ch? ??ng: nhóm phát tri?n ??a ph??ng c?a nhóm am thanh s?ng sót / NTALKS qu?c t? trong giai ?o?n th? ba

??a ?i?m: Trung tam R & D c?a Pháp Telecom (Qu?n Haidian, H?c vi?n Khoa h?c South Road No. 2, raycom info Tòa nhà Tech Park Tower C phía Nam t?ng 10 / ???ng day Metro 10 ga zhichun L?i ra A bên c?nh ???ng mòn ??n phía B?c 500 mét / b?n ?? th?ng tin, xin vui lòng xem: ? ?ay)

??ng ky s? ki?n: tham gia vào các ho?t ??ng c?a con s? ???c xác ??nh t? 100 ng??i tr? xu?ng; là m?t s? ki?n mi?n phí m? cho nh?ng ng??i tham gia bao g?m b?a t?i; chúng t?i kh?ng ch?p nh?n ??ng ky t?i ch? (yêu c?u ??ng ky trang web ?? mua 50RMB m?t vé và vui lòng ??m b?o ?i?n vào cu?i trang tham gia vào s? ??ng ky, tr??c khi nh?n ???c ho?t ??ng xác nh?n.

Tay Du: ??i phát tri?n ??a ph??ng c?a s? s?ng còn qu?c t?

Th? tr??ng toàn c?u, M?t Ventrue m?i cho các nhà phát tri?n ??a ph??ng?

Trong m? hình suy ngh? thói quen c?a ng??i dan, có v? nh? quy m? c?a c?ng ty ??t ??n m?t m?c ?? nh?t ??nh, trong th? tr??ng n?i ??a chi?m ?u th? tuy?t ??i, doanh nghi?p ?? m? r?ng kh?ng gian th? tr??ng m?i và ?i?m t?ng tr??ng l?i nhu?n, s? ???c xem xét và th?c hi?n m? r?ng chi?n l??c; do ?ó Lenovo, Huawei, Haier doanh nghi?p nh? v?y, và ??n m?t m?c ?? nào ?ó c?ng tr? thành “qu?c t?” c?a kh?u tr? tiêu chu?n.

Tuy nhiên, th? gi?i tr? nên ph?ng, Internet, ?ang thay ??i các quy t?c c?a trò ch?i, t?o ra m?t m? hình m?i, d?a trên n?n t?ng c?a m?t lo?t các phát tri?n ?ng d?ng cung c?p m?t th? tr??ng r?t l?n, ch? phá v? các c?ng ty l?n có s?c m?nh và ngu?n l?c c?a qu?c t? th??ng, nhi?u nhóm phát tri?n v?a và nh?, ngay t? khi b?t ??u ???c qu?c t? hóa và sinh ra, ??ng ? các ??i tác qu?c gia khác trong cùng m?t cu?c thi cho ?i?m xu?t phát, và ng??i s? d?ng g?n nh?t v?i ???ng day th? tr??ng.
Cho dù ?ó là AppStore, hay Facebook là n?n t?ng m?ng x? h?i ??i di?n, t?t c? ??u có các tiêu chu?n phát tri?n h?p nh?t, c?i ti?n c? ch? xu?t b?n, ki?m toán và khuy?n m?i và Kênh, gi?m các rào c?n c?a nhóm phát tri?n nh? ??i v?i nh?p c?nh, t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho vi?c s?n xu?t sáng t?o và th?c hi?n th??ng m?i, m?t nhóm phát tri?n nh? c?a m?t Blue Ocean m?i và t?n t?i trong kh?ng gian. ?i?u ?ó ?nh h??ng ??n hi?u qu? c?a các y?u t? ch? ch?t, kh?ng còn là ngu?n l?c và Kênh m?nh m?, s?n ph?m c?a s? ??i m?i liên t?c, thi?t k? và n?ng l?c s?n xu?t, Ng??i s? d?ng c?n ph?i n?m b?t và h??ng d?n m?t cách chính xác, tr? thành m?t ??i ng? phát tri?n, qu?c t? hóa s? s?ng còn c?a l?i n?ng l?c c?nh tranh

Nhóm NTALKS hi?n t?i c?a các ho?t ??ng cau l?c b? am thanh, s? ???c m?i ??n m?t s? n?i ??a tuy?t v?i c?a iPhone, trò ch?i x? h?i trên Facebook và nhóm phát tri?n trò ch?i ?i?n tho?i di ??ng; h? s? chia s? c?a h? d?a trên AppStore, Facebook, Và Mixi, vv t?t c? các lo?i kinh nghi?m phát tri?n n?n t?ng và kinh nghi?m; khám phá s? phát tri?n c?a ??i ng? qu?c t? cho s? s?ng còn c?a các quy t?c và t?m nhìn.

Tham lu?n viên (li?t kê theo th? t? b?ng ch? cái)
– 陈 书 x? ly kho?nh kh?c k? qu?c c?a s? t??ng tác mà T?ng th?ng ??
-T?t c? các CEO t? AppLeap ??u có
M?t trong nh?ng s? ??i m?i sáng th?c s? c?a Orange B?c Kinh và giám ??c h?p tác ??
-Song c?a Giám ??c ?i?u hành Howling bay mocha th? gi?i ??
-Wang sóng Bo th?y giám ??c ?i?u hành c?ng ngh? ??
-Peng Wang rung ??ng c?a c?ng ngh? ??ng sáng l?p ??
-Zhu Lian Xing 139. T?i có CEO
Ch? ?? th?o lu?n:
– Làm th? nào ?? nhìn vào th? tr??ng trong n??c c? h?i?
-Ngoài ra còn có nh?ng thách th?c và r?i ro?
-Các khác bi?t v? tác ??ng thi?t k? s?n ph?m?
– Làm th? nào ?? xem xét m?t n?n t?ng phát tri?n khác nhau v? c?ng ngh? và xu h??ng s?n ph?m?
-Làm th? nào ?? ??i phó v?i l?i nhu?n ng?n h?n và s? phát tri?n dài h?n c?a s? can b?ng?
L?ch s? ki?n:

6: 30-7: 00 GI PM ??ng ky nh?p h?c

7: 00-7: 30 t?i t? do trao ??i t? do

7:30 – 8:30 PM th?o lu?n nhóm

8:30 – 21:00 Q & A

9:00 – 9:30 pm t? do t??ng tác và trao ??i